Политика за поверителност

Политика за поверителност и защита на личните данни

„СЕРДИКА ОПТИКС“ ЕООД осъществява своята дейност съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

„СЕРДИКА ОПТИКС“ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни на основание чл.6, ал. 1 от Регламент 2016/679 и въз основа на:

 • Ваше изрично получено съгласие като клиент;
 • на изпълнение на задълженията на „СЕРДИКА ОПТИКС“ ЕООД по договор с Вас;
 • законово задължение, което се прилага спрямо „СЕРДИКА ОПТИКС“ ЕООД;
 • за целите на легитимни интереси на „СЕРДИКА ОПТИКС“ ЕООД или на трета страна.

„СЕРДИКА ОПТИКС“ ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели - счетоводни и търговски цели, обезпечаване на изпълнение на договора, защита на информационната сигурност.

„СЕРДИКА ОПТИКС“ ЕООД спазва следните принципи при обработка на Вашите данни:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Цялостност и поверителност на обработването на личните Ви данни;
 • Гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

„СЕРДИКА ОПТИКС“ ЕООД може да обработва и съхранява Вашите лични данни с цел защита на следните легитимни интереси – изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

„СЕРДИКА ОПТИКС“ ЕООД извършва следните операции с Вашите лични данни за следните цели:

 • създаване на профил за използване на услугата - с цел да Ви идентифицира и предостави услугата;
 • обработка на плащане и счетоводно отчитане – с цел осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводство;
 • обработка на направена поръчка – с цел приемане на поръчка и доставка на стоката от електронния ни магазин до Вас.

„СЕРДИКА ОПТИКС“ ЕООД обработва лични данни на всички посетители – регистрирани потребители и посетители без регистрация, а именно: име, адрес, телефонен номер, електронна поща, IP адрес и др., които се събират с цел идентификация. Обработваме също така и информация, свързана с плащане и избрани методи на плащане с цел извършване на търговска дейност и водене на счетоводство, а също и други данни, необходими за изпълнение на задълженията по договора.

„СЕРДИКА ОПТИКС“ ЕООД не събира и не обработва специални (чувствителни) лични данни, отнасящи се до данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуална ориентация.

„СЕРДИКА ОПТИКС“ ЕООД съхранява Вашите лични данни, докато разполага с основание за тяхното съхранение. След което „СЕРДИКА ОПТИКС“ ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

„СЕРДИКА ОПТИКС“ ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Администратора или друго лице.

„СЕРДИКА ОПТИКС“ ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данниза изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.


Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

※ Право на достъп

Вие имате право да изисквате и получите от „СЕРДИКА ОПТИКС“ ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. Вие имате право да получите достъп до Вашите данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

„СЕРДИКА ОПТИКС“ ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните Ви лични данни в електронна или друга подходяща форма. Право на коригиране или попълване Вие имате право да поискате от „СЕРДИКА ОПТИКС“ ЕООД да коригира неточните Ваши лични данни и да попълни непълните Ваши лични данни.Регистрираните потребители на сайта могат сами да коригират данните си на следния линк след въвеждане на потребителско име и парола: http://www.optic2n.com/vhod

※ Право на изтриване (правото да бъдете забравени)

Вие имате право да поискате от „СЕРДИКА ОПТИКС“ ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „СЕРДИКА ОПТИКС“ ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по долу основания:

 • личните данни повече не са необходимите за целите, за които са били събрани или обработвани;
 • Вие оттеглите своето съгласие, ако обработката на личните данни е базирана на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
 • личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо Администратора;

„СЕРДИКА ОПТИКС“ ЕООД не е длъжен да изтрие Вашите лични данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо „СЕРДИКА ОПТИКС“ ЕООД;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

※ Право на ограничаване на обработването

Вие имате право да изискате от „СЕРДИКА ОПТИКС“ ЕООД да ограничи обработване на свързаните с Вас данни, когато:

 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • ”СЕРДИКА ОПТИКС“ ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „СЕРДИКА ОПТИКС“ ЕООД да провери точността на личните данни;
 • възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „СЕРДИКА ОПТИКС“ ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

※ Право на преносимост на данни

Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с „СЕРДИКА ОПТИКС“ ЕООД, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред „СЕРДИКА ОПТИКС“ ЕООД:

 • да поискате от ”СЕРДИКА ОПТИКС“ ЕООД да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг администратор;
 • да поискате от „СЕРДИКА ОПТИКС“ ЕООД пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

※ Право на възражение срещу обработването

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработване на личните Ви данни от „СЕРДИКА ОПТИКС“ ЕООД, ако данните се обработват въз основа на едно от следните основания:

 • обработването на данни за целите на директен маркетинг;
 • обработването на данни за целите на профилиране.

„СЕРДИКА ОПТИКС“ ЕООД прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.


Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Ако ”СЕРДИКА ОПТИКС“ ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети. „СЕРДИКА ОПТИКС“ ЕООДне е длъжен да Ви уведомява, ако са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността или са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.

※ Право на защита

Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни в съответния контролен орган или да обжалвате по съдебен ред.


Предоставяне на личните Ви данни на трети лица

„СЕРДИКА ОПТИКС“ ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данниза изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

„СЕРДИКА ОПТИКС“ ЕООД не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя лични данни за Вас с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага с цел да Ви се предоставят заявените от Вас услуги и когато Вие сте предоставили разрешение. Настоящата политика за защита на личните данни важи само за сайта, управляван и притежаван от „СЕРДИКА ОПТИКС“ ЕООД. Тя не важи за линковете към други уебсайтове и за данните, събирани от трети страни, които управляват други сайтове и използват „бисквитки“ на тях.

За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугите, „СЕРДИКА ОПТИКС“ ЕООД може да предостави данните на доверени партньори, които работят по възлагане от страна на „СЕРДИКА ОПТИКС“ ЕООД въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, за да има възможност „СЕРДИКА ОПТИКС“ ЕООД да доставя реклама на клиентите си. Тези компании нямат право самостоятелно да споделят тази информация.

Ако не искате „СЕРДИКА ОПТИКС“ ЕООД да изпраща информация към някой от доверените си партньори, може да оттеглите вашето съгласие ТУК.


Мерки за сигурност и защита

„СЕРДИКА ОПТИКС“ ЕООД предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

„СЕРДИКА ОПТИКС“ ЕООД използва технически средства за защита на личните данни от придобиване или видоизменение от неупълномощени лица, сред които:

 1. SSL сертификат за сигурност, който криптира връзката между сайта и крайното устройство.
 2. Защита на базата данни от неправомерен достъп.
 3. Антивирусни програми и програми за защита от неоторизиран достъп.
 4. Защита на клиентските профили с потребителско име и парола.

Контакти на надзорен орган и длъжностно лице по защита на личните данни:

 • Наименование на администратор на лични данни: „СЕРДИКА ОПТИКС“ ЕООД
 • ЕИК/БУЛСТАТ: 202085880
 • Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Шипченски Проход" 21, бл. 16, вх. В
 • Телефон: 02 / 846 65 15 | 0888 / 203 292
 • Електронна поща: contact@optic2n.com

Контакти на длъжностно лице по защита на лични данни в „СЕРДИКА ОПТИКС“ ЕООД:

Наименование на надзорния орган:

Комисия за защита на личните данни
 • Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Телефон: 02 / 915 35 18
 • Интернет страница: www.cpdp.bg